top of page

Voorwaarden

Algemene voorwaarden opleidingen/congressen verzorgd door Dynamic, Bedrijvenpark Twente 165L, Almelo, onder de naam van Ultrasound in Focus hierna te noemen: Dynamic

Deze voorwaarden zijn gericht op opleidingen/congressen die aangeboden worden door gebruiker hierna te noemen: opleidingen

1. Opleidingsaanbod en –kosten

Voor het actuele opleidingsaanbod en kosten verwijzen wij naar onze website: ultrasoundinfocus.nl.

Een DynamicGebruiker krijgt korting bij deelname aan de opleidingen die door Dynamic in eigen beheer worden georganiseerd. Een DynamicGebruiker is een praktijk die een echosysteem bij Dynamic heeft aangeschaft en die als hoofdsysteem in de praktijk wordt gebruikt. Bij twijfel zal Dynamic de hoogste prijs factureren, als de deelnemer aantoont dat zij wel DynamicGebruiker is dan zal Dynamic het te hoge bedrag crediteren.

2. Aanmelding en plaatsing

Aanmelding voor deelname aan een opleiding geschiedt via het online inschrijfformulier op de website van gebruiker: www.ultrasoundinfocus.nl. De inschrijvingen worden door Dynamic geregistreerd op volgorde van ontvangst totdat het maximum aantal deelnemers voor de betreffende opleiding is bereikt.

Dynamic zal binnen twee weken na ontvangst van het online-inschrijfformulier de inschrijving van de deelnemer per e-mail bevestigen. De deelnemer is dan definitief ingeschreven. Aanmeldingen boven een gesteld maximum worden geregistreerd op een wachtlijst. De plaatsing op een wachtlijst wordt aan de deelnemer per e-mail bevestigd.

3. Correspondentie omtrent opleidingen

Twee weken voor aanvang van de opleiding wordt aan de deelnemer de definitieve bevestiging, routebeschrijving en factuur per e-mail toegestuurd.

4. Bedenktijd

U schrijft bedrijfsmatig in voor onze scholing en dan gelden direct de annuleringsvoorwaarden.

5. Annulering en kosten

Na inschrijving heeft de deelnemer 14 dagen bedenktijd, daarna gelden de annuleringsvoorwaarden.

Als de deelnemer door omstandigheden verhinderd is deel te nemen, dan dient dit via e-mail (info@dynamic-bv.nl) kenbaar te worden gemaakt.

- Bij annuleren tot 6 weken voor van aanvang eerste opleidingsdag wordt € 25,00 administratie kosten in rekening gebracht

- Bij annulering van 6 weken tot één maand voor de eerste opleidingsdag wordt 10 % van het totale cursusgeld in rekening gebracht met een minimum van € 35,00

- Bij annulering één maand tot 14 dagen voor de eerste opleidingsdag wordt 25 % van het totale cursusgeld in rekening gebracht

- Bij latere annulering wordt geen restitutie verleend. Het is mogelijk bij annulering zelf voor een vervanger zorg te dragen. Dit kan zonder extra kosten. Hiervoor dient wel een e-mail te worden verstuurd met de naam van degene die ervoor in de plaats komt, inclusief alle relevante informatie met betrekking tot aanvraag voor eventuele accreditatie.

6. De betalingsvoorwaarden

Bij de online inschrijving machtigt de deelnemer de gebruiker het verschuldigde bedrag per éénmalige automatische incasso te innen.

7. Annulering opleiding door Dynamic

Mogelijke redenen voor het niet doorgaan van een opleiding kunnen zijn:

- Een docent ziek of verhinderd is en er geen adequate vervanger beschikbaar is

- Er een weeralarm is afgegeven voor extreem weer en zeer gevaarlijke situaties op de weg ontstaan

- Er een te gering aantal aanmeldingen is

Wanneer er een te gering aantal aanmeldingen is voor een opleiding dan verplicht Dynamic zich de deelnemer minimaal twee weken van tevoren te informeren. Tevens verplicht Dynamic zich bij nieuw geplande data deze deelnemers direct te informeren en voorrang te geven voor inschrijving binnen een gestelde termijn. Indien er al een betaling heeft plaatsgevonden zal Dynamic dit bedrag binnen 7 werkdagen terugstorten aan cursist.

8. Vertrouwelijkheidsbeginsel

Alle gegevens die Dynamic verkrijgt bij de inschrijving van deelnemers aan opleidingen worden vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden uitsluitend door Dynamic voor opleidingsdoeleinden gebruikt en niet openbaar gemaakt of aan derden verstrekt. De verstrekking van persoonsgegevens aan instanties t.b.v. accreditatie vallen niet onder het vertrouwelijkheidsbeginsel.

9. Copyright/Eigendomsrecht

Het copyright/eigendomsrecht van alle syllabussen en presentaties, digitaal en hardcopy, behoort toe aan Dynamic. Alle presentaties en syllabussen uitgereikt aan deelnemer mogen enkel voor persoonlijke doeleinden gebruikt worden. Duplicatie en gebruik van deze materialen voor eigen en andere opleidingsdoeleinden is niet toegestaan.

10. Disclaimer

De opleidingen zijn in goed vertrouwen en zorgvuldig samengesteld. Dynamic en haar docenten zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het volgen van opleidingen of de toepassing van de in de opleiding behandelde stof. Dynamic is niet aansprakelijk voor eventuele schade als een opleiding niet doorgaat, ongeacht de reden van de annulering.

bottom of page